Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Tante Sans

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Tante Sans: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Tante Sans gevestigd aan de Sytwinde 216 te Nootdorp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 58038655;

b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die via de website een bestelling plaatst bij Tante Sans

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Tante Sans en de klant;

d. product: de maaltijd, het gerecht en/of een aanverwant product, zoals de verpakking die door Tante Sans wordt geleverd;

e. website: de website www.tantesans.nl

f. consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Tante Sans en de klant.

2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Tante Sans en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en assortiment

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Offertes zijn geldig gedurende 14 dagen.

3.2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

3.3. Tante Sans is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings, offertes of op de website. Tante Sans is niet gebonden aan een offerte of aanbieding indien de offerte en/of aanbieding gebaseerd is op een verkeerde berekening.

3.4. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

Artikel 4. Voedselveiligheid en afbeeldingen website.

4.1. Tante Sans is verantwoordelijke voor het veilig en hygienisch produceren van producten.

4.2. De producten van Tante Sans worden vervaardigd in een niet-proffesionele keuken.

4.3. De klant dient zich te laten informeren over de ingredienten, allergenen, houdbaarheidsdatum en manier van consumeren via de website en/of het etiket.

4.1. Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst

5.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant:

a. de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen; of

b. het aanbod en/of de offerte van Tante Sans schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard.

5.2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Tante Sans de klant via de e-mail een bevestiging dat Tante Sans de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigings e-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen.

5.3. De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 6. Totstandkoming van de overeenkomst met vergoeding PGB WMO

6.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant een zorgovereenkomst heeft afgesloten met Tante Sans.

6.2. In de zorgovereenkomst worden afspraken opgenomen over de dieetwensen, de prijs van de ingredienten, de vergoeding PGB WMO (arbeidstijd) en de levering van de producten. 

6.3. Afspraken in de zorgovereenkomst worden gezien als een wijziging op de algemene voorwaarden.

Artikel 7. Prijzen en bezorgkosten

7.1. De vermelde prijzen in offertes zijn inclusief btw, tenzij anders is aangegeven.

7.2. De vermelde prijzen op de website zijn inclusief btw en exclusief de bezorgkosten.

7.3. De bezorgkosten worden voordat de klant de bestelling bevestigt duidelijk via de website aan de klant kenbaar gemaakt.

7.4. De prijzen van de producten en de bezorgkosten kunnen door Tante Sans van tijd tot tijd worden gewijzigd.

Artikel 8. Giftcard en vouchers

8.1. De in dit artikel opgenomen bepalingen zijn van toepassing op giftcards die worden aangeboden en worden uitgegeven door Tante Sans.

8.2. De aard, waarde, duur en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden staan op de giftcard of voucher vermeld.

8.3. De geldigheidstermijn van de giftcard of voucher staat op/bij de giftcard of voucher vermeld. Na de vervaldatum is de giftcard of voucher niet meer geldig.

8.4. Giftcards en vouchers kunnen uitsluitend ingewisseld worden voor producten die door Tante Sans worden geleverd.

8.5. De giftcard of de voucher of de restwaarde ervan is niet inwisselbaar voor geld.

Artikel 9. Betaling

9.1. De klant zijnde een bedrijf kan de via de website bestelde producten op de volgende wijzen betalen:

a. via iDEAL;

b. op factuurbasis.

9.2. Indien levering op rekening geschiedt, dan dient de klant de factuur te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

9.3. Indien de klant niet binnen 30 dagen na de factuurdatum het factuurbedrag heeft betaald, dan is de klant in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de klant in rekening gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Tante Sans maakt om de vordering van de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.

9.4. De klant zijnde een consument kan de via de website bestelde producten op de volgende wijzen betalen:

a. via iDEAL;

b. met de giftcard of voucher;

c. op factuurbasis

9.5. Bij het betalen op een van de in artikel 8.4 genoemde wijzen gelden de voorwaarden van de betreffende aanbieder van het betaalproduct.

9.6. Tante Sans heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling veilig te laten verlopen.

Artikel 10. Levering en Afhalen

10.1 Levering van producten is alleen aan de orde als dit een afgesproken onderdeel is van de overeenkomst. In alle andere gevallen dienen bestelde producten op het afgesproken tijdstip op het vestigingsadres opgehaald te worden.

10.2 De dag van levering en tijd is schriftelijk afgesproken en bevestigd. De afgesproken levertijd is slechts indicatief. 

10.3. De klant is verplicht het product in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening, zoals de kosten voor het nogmaals bezorgen van het product. Het niet in ontvangst nemen van het geleverde product komt voor risico van de klant. Door de beperkte houdbaarheid van een product is het mogelijk dat een product niet nogmaals bezorgd kan worden. In een dergelijk geval blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

10.4. Indien de klant wenst dat de bestelling met spoed geleverd wordt, dan dient de klant contact op te nemen met Tante Sans. Voor het met spoed leveren van een bestelling kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden vooraf aan de klant kenbaar gemaakt.

10.5. Bij aflevering kan om een handtekening worden gevraagd van de persoon die de bestelling in ontvangst heeft genomen.

10.6. Tante Sans is niet aansprakelijk indien een klant meer dan 60 minuten, na de afgesproken tijd om het bestelde product op het vestigingsadres op te halen, het product niet opgehaald heeft.

Artikel 11. Annulering

11.1. De klant kan de bestelling tot 4 dagen voor de dag dat de bestelling geleverd of afgehaald wordt kosteloos annuleren, tenzij het factuurbedrag van de bestelling hoger is dan € 100,- inclusief btw;

11.2. Annulering dient via de e-mail te geschieden.

Artikel 12. Dieetwensen

12.1. Dieetwensen van de klant worden schriftelijk overeengekomen.

12.2. Tante Sans is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van dieetwensen.

12.3. De klant is verantwoordelijk om zich te laten informeren naar de ingredienten en allergenen in het product op de website.

12.4. Tante Sans is verantwoordelijk voor het vermelden van allergenen op de website.

12.5. Het is de klant niet toegestaan Tante Sans een opdracht te geven tot het vervaardigen van producten die inbreuk maken op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien Tante Sans constateert of een vermoeden heeft dat de door de klant geplaatste bestelling in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft Tante Sans het recht de bestelling te annuleren.

Artikel 13. Herroepingsrecht voor consumenten

13.1. Op de producten van Tante Sans geldt geen herroepingsrecht om redenen van houdbaarheid en dat producten naar persoonlijke (dieet)wens worden bereidt.

13.2. Indien producten niet aan de verwachting voldoen is het mogelijk om dit kenbaar te maken en in overleg tot een passende oplossing te komen.

Artikel 14. Klachten 

14.1. Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering aan Tante Sans gemeld te worden. Indien de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij Tante Sans meldt, dan is Tante Sans niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.

14.2. Klachten worden door Tante Sans binnen 14 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 14 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

14.3. Door Tante Sans als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. 

14.4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

14.5. Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting Geschil Online te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.

14.6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

14.7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze, indien mogelijk, of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 16. Klantenservice

16.1. Vragen over de bestelling of klachten kan de klant melden bij:

Tante Sans

Sytwinde 216

2631 GX Nootdorp

06-10817945

www.tantesans.nl

Artikel 17. Aansprakelijkheid en verjaring

17.1. Tante Sans kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;

b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

17.2. Tante Sans is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

17.3. De kleuren van de producten die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Tante Sans is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

17.4. Een geleverd product is beperkt houdbaar. Tante Sans aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een geleverd product wordt geconsumeerd na de gangbare houdbaarheidsperiode.

17.5. De klant is er zelf verantwoordelijk voor om na te gaan of het geleverde product ingrediënten bevat waarvoor de klant allergisch is of waarvan de klant ziek kan worden.

17.6. Tante Sans is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Tante Sans is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals een verkeerd opgegeven bezorgadres.

17.7. Indien Tante Sans aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Tante Sans beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

17.8. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde ook jegens Tante Sans vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Tante Sans kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

Artikel 18. Overmacht

18.1. In geval van overmacht is Tante Sans niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, tenzij Tante Sans als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

18.2. Van overmacht aan de zijde van Tante Sans is o.a. sprake indien Tante Sans verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen, niet- beschikbaarheid van materialen, werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Tante Sans als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.

18.3. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Tante Sans ten gevolge waarvan Tante Sans haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

Artikel 19. Intellectuele eigendomsrechten

19.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Tante Sans geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

19.2. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Tante Sans mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 20. Geheimhouding

20.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

20.2. Tante Sans verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens).

Artikel 21. Beveiliging en internet

21.1. Tante Sans zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Tante Sans kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1. Op elke overeenkomst tussen Tante Sans en de klant is Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

22.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

22.3. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Tante Sans worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Tante Sans gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Tante Sans zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

– Versie 1.0, 16-12-2019